Borgoluce

Ekologická udržateľnosť je slovné spojenie s mnohými význammi: pozornosť, starostlivosť, rešpekt k prírodným zdrojom. V Borgoluce sa ekologická udržateľnosť vníma ako výhoda. Borglocue je statok s rozlohou 1,220 hektárov, ktorý vlastní rodina Collalto už od 12.storočia. Neporušené prostredie pastvín, lesov, fariem, orných polí, viníc, ovocných sadov, kanálov, mlynov, mliekární. V minulosti táto rôznorodosť umožňovala rodine vyrábať vo vnútri panstva všetko potrebné pre každodenný život. V súčasnosti táto tradícia zostáva: nazýva sa biodiverzita. Environmentálna zodpovednosť prechádza každou činnosťou a je vyjadrená vo využívaní obnoviteľných zdrojov na výrobu agroenergie. Energia pochádza z vedľajších produktov lesov, živočíšnych fariem a plantáží. Drevo je spaľované kotlom na biomasu, zatiaľ čo biodigester premieňa živočíšnu hnojovú a obilnú siláž na bioplyn, ktorý vytvára elektrickú energiu používanú na farme a tepelnú energiu, ktorá ohrieva prístrešky byvolov. Láska k tejto krajine prinútila Giuliana, Ninni a Catherinu Collalto so svojou matkou Trinidad a manželom Catheriny- Ludovicom Giustiniani, aby sa usilovali o zvýšenie hodnoty tejto krajiny, jedinečného dedičstva nachádzajúceho sa v Benátsku.

Eco-sustainability is a word with many meanings: attention, care, respect for natural resources. At Borgoluce, eco-sustainibility is perceived as an asset. Borgoluce is an estate with 1,220 acres, held by Collalto family since the XII century. An intact enviroment made of pastures, woodlands, farms, arable fields, vineyards, orchards, canals, mills, dairies. In past, this variety enabled the family to produce everything necessary for daily life inside the estate. Today, this tradition remains: it is called biodiversity. Enviromental responsibility pervades every activity and is expressed in the use of renewable sources for the production of agro-energy. The energy comes from by-products of woodlands, animal farms and plantations. Wood is burned by a biomass boiler, while a biodigester transforms animal dung and cereal silage into biogas, which produces the electric energy used in the farm and the thermal energy that heats the buffalo sheds. The love for this land pushed Giuliana, Ninni and Catherina Collalto with her mother Trinidad and the husband of Catherina, Ludovico Giustiniani, to work to increase the value of this land, a unique heritage in Veneto.

 

Stránka 1 z 1 - 1 položiek celkom